POLÍTICA DE PRIVACITAT

1.- IDENTIFICACIÓ

 • Titular/Responsable del tractament: Adsolum Real Estate, S.L.O. (d’ara endavant, “Adsolum”)
 • NIF: B67826578
 • Domicili social: Carrer José Echegaray 6, 28232, Las Rozas, Madrid.
 • Registre Públic: Inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, en el tom 42976, foli 30, fulla M-759607, inscripción 1ª
 • Telèfon de contacte

2.- INFORMACIÓ

Mitjançant l’acceptació de la present Política de Privacitat, l’usuari (d’ara endavant, el “Usuari” o, quan correspongui, els “Usuaris”) queda informat que les dades personals que faciliti a través de la pàgina web situada en la URL www.adsolum.es (d’ara endavant, el “Lloc web”), seran tractats per Adsolum, així com les dades derivades de la seva navegació i aquelles altres dades que pugui facilitar en un futur. L’Usuari ha de llegir amb atenció aquesta Política de Privacitat, que ha estat redactada de manera clara i senzilla, per a facilitar la seva comprensió, podent l’Usuari determinar, de manera lliure i voluntària, si desitja facilitar les seves dades personals a Adsolum.

3.- OBLIGATORIETAT DE FACILITAR LES DADES

Les dades sol·licitades en els formularis del Lloc web són, amb caràcter general, obligatòries (tret que en el camp requerit s’especifiqui el contrari) per a complir amb les finalitats per a les quals estan sent recaptades.

Per tant, si l’Usuari no facilita les mateixes o no les facilita correctament no podran atendre’s les sol·licituds de l’Usuari, sense perjudici que podrà visualitzar lliurement uns certs continguts del Lloc web.

4.- AMB QUINA FINALITAT TRACTARÀ ADSOLUM LES DADES DE L’USUARI?

Adsolum tractarà les dades de l’usuari per a les següents finalitats específiques:

 1. Gestió de la relació comercial amb l’Usuari:
  • Proporcionar assessorament sobre la gestió d’actius financers i actius immobiliaris als Usuaris que ho sol·licitin.
  • Proporcionar informació sobre els processos de comercialització d’actius immobiliaris.
  • Respondre a les sol·licituds d’informació, adquisició o arrendament d’immobles, així com per a resoldre qualsevol altra consulta plantejada per l’Usuari sobre aquest tema.
  • Enviar comunicacions transaccionals sobre la relació comercial amb l’Usuari.
 2. Respondre a les qüestions plantejades per l’Usuari a través dels canals de contacte habilitats: gestionar, tramitar i donar suport a les peticions, sol·licituds, incidències, reclamacions o consultes de l’Usuari realitzades a través dels diferents canals de comunicació posats a la disposició d’aquest.
 3. Elaboració d’informes, estadístiques i anàlisis internes per a millorar els serveis del Lloc web
  : analitzar, gestionar i elaborar informes interns i estadístiques sobre les conductes dels Usuaris per a implementar millores en el Lloc web, en tot cas, utilitzant informació agregada.
 4. Enviament de comunicacions comercials: enviament de comunicacions comercials als Usuaris, relacionades amb els serveis oferts per Adsolum, per mitjans electrònics i/o convencionals en cas que l’Usuari hagi proporcionat el seu consentiment.
 5. Donar compliment a les obligacions legalment establertes: quan el tractament sigui necessari per a donar compliment a una obligació legal derivada del dret espanyol o del dret de la Unió Europa i que pugui resultar aplicable a Adsolum (normativa fiscal, per exemple).

5.- QUINES DADES DE L’USUARI TRACTARÀ ADSOLUM?

Durante la utilización del Sitio Web será posible que sean tratados los siguientes datos personales:

 1. Gestió de la relació comercial amb l’Usuari:
  • Dades identificatives:: nom, cognoms.
  • Dades de contacte: adreça de correu electrònic, telèfon.
  • Dades de navegació en el Lloc web.
 2. Donar resposta a les qüestions plantejades per l’Usuari a través dels canals de contacte habilitats:
  • Dades identificatives: nom, cognoms.
  • Dades de contacte: adreça de correu electrònic, telèfon.
  • Altres dades: qualsevol dada que pugui facilitar l’Usuari.
 3. Elaboració d’informes, estadístiques i anàlisis internes per a millorar els serveis del Lloc web: informació agregada de l’Usuari.
  • Dades identificatives:: nom, cognoms.
  • Dades de navegació en el Lloc web.
 4. Enviament de comunicacions comercials:
  • Dades de contacte: correu electrònic..
  • Dades de navegació en el Lloc web.
  • Dades de localització: país.
 5. Donar compliment a les obligacions legalment establertes:
  Qualsevol dada que pugui ser requerida legalment, en particular:

  • Dades identificatives:: nom, cognoms.
  • Dades de contacte: adreça de correu electrònic, telèfon.

 

En cas que l’Usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment d’aquests i/o legitimació suficient i es compromet a traslladar-los la informació continguda en la Política de Privacitat, eximint a Adsolum de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

No obstant això, Adsolum podrà dur a terme les verificacions oportunes per a constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

6.- QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT DE LES DADES DE L’USUARI PER PART DE ADSOLUM?

Adsolum tracta les dades de l’Usuari conforme a les següents bases legitimadores:

 1. Gestió de la relació comercial amb l’Usuari: el tractament de dades derivat d’aquesta finalitat tindrà com a base de legitimació el compliment de la relació comercial.
 2. Donar resposta a les qüestions plantejades a través dels canals de contacte habilitats: el tractament de dades derivat d’aquesta finalitat és el consentiment que l’Usuari podrà retirar en qualsevol moment. En cas que l’Usuari retiri el consentiment no podrà donar-se tràmit a la consulta o qüestió plantejada
 3. Elaboració d’informes, estadístiques i anàlisis internes per a millorar els serveis del Lloc web: tots els tractaments derivats d’aquesta finalitat tindran com a base de legitimació l’interès legítim, reconegut al responsable del tractament per la normativa de protecció de dades.
 4. Aquest interès legítim està basat a poder oferir als Usuaris els serveis de Adsolum amb la major qualitat i millor experiència possible.
 5. Enviament de comunicacions comercials: el tractament derivat d’aquesta finalitat tindrà com a base de legitimació el consentiment de l’Usuari, quan aquest Usuari l’hagi atorgat en el moment en el qual s’hagi registrat en qualsevol dels formularis facilitats per Adsolum per a aquesta finalitat, el mateix que podrà ser retirat en qualsevol moment.
 6. Donar compliment a les obligacions legalment establertes: Tots els tractaments derivats d’aquesta finalitat tindran com a base el compliment d’una obligació legal.

 

Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents pel que l’Usuari podrà revocar només un d’ells de manera que no afecti als altres.

7.- CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals de l’Usuari seran conservats per Adsolum durant els següents terminis:

 1. Dades facilitades per a la gestió de la relació comercial amb l’Usuari: les dades facilitades per a gestionar, tramitar, formalitzar i donar compliment a la relació contractual es conservaran durant la relació comercial i, una vegada finalitzada la mateixa, durant el termini de prescripció de les accions legals que es puguin derivar d’aquesta.
 2. Dades utilitzades per a donar resposta a les qüestions plantejades a través dels canals de contacte habilitats: les dades seran conservades durant el termini necessari per a donar tràmit i contestació a la seva sol·licitud i, una vegada finalitzat el mateix, durant el termini de prescripció de les accions legals derivades de la citada sol·licitud.
 3. Dades utilitzades per a dur a terme l’elaboració d’informes, estadístiques i/o anàlisis: la informació serà utilitzada de forma agregada per a l’elaboració d’informes, estadístiques i anàlisis, durant el termini necessari per a tramitar i elaborar els referits informes, estadístiques i/ anàlisis, i, una vegada finalitzat el mateix, durant el termini de prescripció de les accions legals derivades de la citada sol·licitud.
 4. Dades utilitzades per a l’enviament de comunicacions comercials de Adsolum: les dades seran tractades conforme a aquesta finalitat fins que l’Usuari s’oposi al tractament.
 5. Donar compliment a les obligacions legalment establertes: les dades facilitades per a donar compliment a les obligacions derivades dels serveis oferts per Adsolum es conservaran durant els terminis establerts legalment.

8.- AMB QUINS DESTINATARIS ES COMPARTIRAN LES DADES DE L’USUARI?

Totes les dades personals facilitats per l’Usuari a través del Lloc web podran ser comunicades a:

 • Al titular de l’immoble o actiu pel qual s’ha interessat l’Usuari amb la finalitat de garantir la correcta gestió i tramitació de la relació jurídica entaulada entre l’Usuari i Adsolum, sobre la base del compliment de la relació contractual entre Adsolum i el titular de l’immoble.
 • Administracions Públiques, en els casos previstos en la llei, sobre la base del compliment d’una obligació legal.
 • Jutjats i Tribunals, en els casos previstos en la llei, sobre la base del compliment d’una obligació legal.

9.- COMUNICACIONS COMERCIALS I PROMOCIONALS

Una de les finalitats per a les quals Adsolum tracta les dades personals proporcionades per part dels Usuaris és per a remetre’ls comunicacions comercials amb informació relativa a productes, serveis, promocions, ofertes, esdeveniments o notícies (propis i, en el seu cas, de tercers), rellevants per als Usuaris.

En cas que l’Usuari desitgi deixar de rebre comunicacions comercials o promocionals per part de Adsolum pot sol·licitar la baixa del servei enviant un email a la següent adreça de correu electrònic: derechos.interesados.ads@adsolum.es, o clicant en l’enllaç que li apareixerà en la part inferior de les comunicacions comercials remeses.

10.- RESPONSABILITAT DE L’USUARI

L’Usuari garanteix que és major de catorze (14) anys i que les dades que facilita a Adsolum són veritables, exactes, completes i actualitzades. Com a conseqüència, l’Usuari respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que respongui a la seva situació real.

De la mateixa manera, garanteix que ha informat els tercers dels quals faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades a Adsolum per als fins assenyalats.

En tot cas, l’Usuari serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni a través del Lloc web i dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que això causi a Adsolum o a tercers.

11.- EXERCICI DE DRETS

Com a titular de les dades, l’Usuari pot enviar un escrit a Adsolum, a l’adreça indicada en l’encapçalat de la present Política de Privacitat, o bé per mitjà d’un correu electrònic a l’adreça: derechos.interesados.ads@adsolum.es,adjuntant fotocòpia del seu document d’identitat en cas de sol·licitar-se, en qualsevol moment i de manera gratuïta, per a exercir els següents drets:

 • Dret d’Accés:

Tindrà dret al fet que Adsolum l’informi sobre si està tractant o no les seves dades personals i, en tal cas, poder accedir a aquestes dades i rebre informació sobre els fins per als quals són tractats, les categories de dades afectades pel tractament, els destinataris als quals es van comunicar les seves dades personals i el termini previst de conservació de les dades, entre una altra informació.

 • Dret de Rectificació i Supressió:

Tindrà dret a sol·licitar la supressió de dades personals sempre que es compleixin els requisits legals, i la rectificació de les dades inexactes que el concerneixin quan, entre altres motius, aquestes ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides.

 • Limitació del tractament, revocació del consentiment i oposició total o parcial al tractament:

En determinades circumstàncies (per exemple, en cas que el sol·licitant impugni l’exactitud de les seves dades, mentre es verifica l’exactitud de les mateixes), podrà sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, sent aquestes únicament tractades per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

També tindrà dret a revocar el consentiment prestat i a oposar-se al tractament en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, en cas que el tractament estigui basat en el nostre interès legítim o en l’interès legítim d’un tercer (incloent el tractament que tingui per objecte el màrqueting directe i l’elaboració dels corresponents perfilats). En aquest cas, Adsolum cessarà en el tractament, excepte acreditació de motius legítims.

 • Portabilitat de les seves dades:

Tindrà dret a rebre les dades personals que hagi facilitat a Adsolum en un format estructurat, comú i de lectura mecànica, i a poder transmetre-les a un altre responsable del tractament sense que el responsable al qual les hi hagués facilitat li ho impedeixi, en els supòsits legalment prevists a aquest efecte.

 • Decisions individuals automatitzades:

Així mateix, a més dels drets esmentats, en cas que s’adoptin decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, tindrà dret a obtenir intervenció humana per part de Adsolum i a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió.

 • Altres:

Igualment, quan es transfereixin dades personals a un tercer país o a una organització internacional, tindrà dret a ser informat sobre com es pot accedir o obtenir còpia de les garanties adequades relatives a la transferència.

Així mateix, podrà contactar amb la Delegada de Protecció de Dades en l’adreça de correu dpo.ads@adsolum.es, o interposar una reclamació relativa a la protecció de les seves dades personals davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en l’adreça C/ Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid, quan l’interessat consideri que Adsolum ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

12.- MESURES DE SEGURETAT

Adsolum tractarà les dades de l’Usuari en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte d’aquests, de conformitat amb el que es preveu en la normativa d’aplicació, adoptant a aquest efecte les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats.

13.- CANVIS

Adsolum es reserva el dret de revisar la seva Política de Privacitat en el moment que el consideri oportú, i en aquest cas es comunicarà als Usuaris. Per aquesta raó, preguem a l’Usuari que comprovi de forma regular aquesta declaració de privacitat per a llegir la versió més recent de la Política de Privacitat d’Adsolum.

14.- ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT

L’Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant el contingut de la present Política de Privacitat.